English - Divehi Translation

Facing difficulties in understanding English, Divehi words or phrases? Now you can easily communicate or understand Divehi with our Instant English to Divehi translator tool.


Typing "How are you?" will be translated into Divehi as "ހާލު ކިހިނެތް?"

0/ 700

Search in Google for quick result --> Translate English to Divehi Languik

Common English phrases and their meanings in Divehi

English to Divehi Greetings and farewell phrases

In English In Divehi
Hello my friend ހެލޯ އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާ
How are you? ހާލު ކިހިނެތް?
Good morning ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް
Good afternoon ބާއްޖަވެރި މެންދުރުފަހެއް
Good night ބާއްޖަވެރި ރެޔަކަށް އެދެން
Hello އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް
Long time no see ނުފެންނަތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ
Thank you ޝުކުރިއްޔާ
Welcome މަރުޙަބާ
Make yourself at home! ގޭގައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަދާށެވެ!
Have a nice day! ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން!
See you later! ފަހުން ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން!
Have a good trip! ރަނގަޅު ދަތުރެއް ކޮށްލައްވާ!
I have to go ދާން ޖެހޭނީ
I will be right back! އަހަރެން ހަމަ އެނބުރި އަންނާނަން!

English to Divehi Romance and love phrases

In English In Divehi
Are you free tomorrow evening? މާދަމާ ހަވީރު މިނިވަން ހެއްޔެވެ؟
I would like to invite you to dinner ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް ދައުވަތު އަރުވަން
You look beautiful!  ތި ފެންނަނީ ރީތިކޮށް!
You have a beautiful name ކަލޭގެ ނަމަކީ ރީތި ނަމެކެވެ
Can you tell me more about you? ކަލޭގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ކިޔައިދެވިދާނެތަ؟
Are you married? ތިބާ ކައިވެނިކޮށްފަތަ?
I'm single އަހަރެން ސިންގަލް
I'm married އަހަރެން މެރީ ކޮށްފިން
Can I have your phone number? ތި ފޯނު ނަންބަރު ލިބިދާނެތަ؟
Do you have any pictures of you? ތިބާގެ އެއްވެސް ތަސްވީރެއް ތިބާގެ އަތުގައި އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟
I like you އަހަރެންނަށް ތިބާ ކަމުދޭ
I love you އަހަރެން ތިބާ ދެކެ ލޯބިވަން
You're very special! ތިއީ ވަރަށް ހާއްސަ މީހެއް!
Would you marry me? އަހަންނާ އިންނަންތަ؟
My heart speaks the language of love އަހަރެންގެ ހިތް ލޯބީގެ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައެވެ

English to Divehi Wishes and Introduction phrases

In English In Divehi
Happy Easter އީސްޓާގެ ހެޔޮއެދުންތައް
Happy new year! އުފަވެރި އާ އަހަރަކަށް އެދެން!
Happy Holidays! ޗުއްޓީގެ ހެޔޮއެދުންތައް!
Good luck! ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން!
Happy birthday! އުފާވެރި އުފަންދުވަހެއް!
Congratulations! ސާބަސް!
Best wishes! ހެޔޮއެދުންތައް!
What's your name? ތިބާގެ ނަމަކީ ކޮބާ?
My name is (Jane Doe) އަހަރެންގެ ނަމަކީ (ޖޭން ޑޯ) އެވެ.
Nice to meet you! ބައްދަލުވީތީ އުފާކުރަން!
Where are you from? ތިބާއަކީ ކޮންތަނެއްގެ މީހެއް?
I'm from (U.S) އަހަރެން މިހުރީ (ޔޫ.އެސް) އިންނެވެ.
Do you like it here? މިތަނުގައި ކަމުދާތަ؟
This is my husband މިއީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ
This is my wife މިއީ އަހަރެންގެ އަންހެނުން

English to Divehi Emergency phrases

In English In Divehi
Help! އެހީވުން!
Stop! ހުއްޓުން!
Fire! އަލިފާން!
Thief! ވަގު!
Run! ދުވުން!
Call the police! ފުލުހުންނަށް ގުޅާ!
Call a doctor! ޑޮކްޓަރަކަށް ގުޅާލާ!
Call the ambulance! އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅާ!
Are you okay? އޯކޭތަ؟
I feel sick އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ބަލިކަށިހެންނެވެ
Where is the closest pharmacy? އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ބޭސްފިހާރަ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
Calm down! ހަމަޖެހިބަލަ!
You will be okay! އޯކޭ ވާނެ!
Can you help me? އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެތަ؟
Can I help you? އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެތަ؟

English to Divehi Hotel, Restaurant, Shopping phrases

In English In Divehi
I have a reservation (for a room) އަހަރެންގެ ރިޒަރވޭޝަން އެބައޮތް (ކޮޓަރިއަކަށް)
Do you have rooms available? ކޮޓަރިތައް ލިބެން ހުރި ހެއްޔެވެ؟
With shower / With bathroom ޝަވަރ އާއި އެކު / ފާޚާނާ އާއި އެކު
I would like a non-smoking room އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ކޮޓަރިއެކެވެ
What is the charge per night? ރެއަކު ނަގާ ޗާޖަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟
I'm here on business /on vacation އަހަރެން މިހުރީ ވިޔަފާރިއަށް /ޗުއްޓީގައެވެ
Do you accept credit cards? ކްރެޑިޓް ކާޑު ބަލައިގަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟
How much will it cost? ކިހާވަރެއްގެ ޚަރަދެއް ކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟
What's the name of this dish? މި ކެއުމަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް ހެއްޔެވެ؟
It is very delicious! ވަރަށް މީރު!
How much is this? މިއީ ކިހާވަރެއް ހެއްޔެވެ؟
I'm just looking އަހަރެން ހަމަ ބަލަނީ
I don't have change އަހަރެންގެ ބަދަލެއް ނެތެވެ
This is too expensive މިއީ މާ އަގުބޮޑު ކަމެއް
Cheap އަގު ހެޔޮ

English to Divehi Daily routine phrases

In English In Divehi
What time is it? ކޮން ގަޑިއެއް ހެއްޔެވެ؟
Give me this! އަހަންނަށް މި ދޭ!
Are you sure? ޔަގީންތަ؟
It's freezing (weather) އެއީ ފިނިހޫނުމިން (މޫސުން)
It's cold (weather) ފިނި (މޫސުން)
Do you like it? ކަމުދާތަ؟
I really like it! އަހަންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ!
I'm hungry އަހަރެން ބަނޑުހައިވެއްޖެ
I'm thirsty އަހަރެން ކަރުހިއްކުން
He is funny އޭނާއަކީ މަޖާ މީހެކެވެ
In The Morning އިން ދަ މޯނިންގް އެވެ
In the evening ހަވީރުގައެވެ
At Night ރޭގަނޑުގަ އެވެ
Hurry up! އަވަސް ކުރޭ!
That’s nice! އެއީ ސަޅި ކަމެއް!

How does this English to Divehi translation tool works?

This English to Divehi tool uses the world's best machine algorithm powered by Google, Microsoft, and Yandex. When you write English text in the input box and click the translate button, a request is sent to the Translation engine(a computer program) that translates English text to Divehi text.

It is an automated process and doesn't have any human involvement making it secure and privacy-friendly. So, it means Your information cannot be accessed or viewed by any Individual.

Who can use this free online English to Divehi translator?

According to Wikipedia English is spoken by speakers. Most of the English speakers are located in the . While Divehi is spoken by speakers. Most of the Divehi speakers are located in the . This English to Divehi translator can be used by anyone that includes individuals (like students, teachers), professionals (like doctors, engineers, content writers & bloggers), or a company of any size. However, being an automated Divehi translation tool, there are some restrictions. It can't be used for legal purposes. Legal translations should be done by a human translator.

Importance of language converter for English speakers.

With the spread of the internet, the world has become a global village, where we interact with different language speakers. It becomes difficult for English speakers to communicate with Divehi speakers. We have created this free English to Divehi translator to provide you with a quick solution to your language barrier.

Why use Languik free English to Divehi converter

  1. Easy to use
  2. Fast and Secure
  3. Most accurate
  4. Share Directly to social chat
  5. Translate to 100+ languages

Frequently Asked Questions (FAQ) about English translation tool

Is this English to Divehi translation free?

Yes, this English to Divehi translation tool is completely free. It is very useful If you need to quickly translate English to Divehi without the help of a human.

How can I do Divehi to English Translation?

Click on this, a page will open. Enter your Divehi text, Click with the mouse on the translate button and you will get Divehi translation in the Output Box.

Where can I use English to Divehi Translation?

This automated English to Divehi translation can be used to translate English book pages, poetry, tattoos text, letters and chat with your friends who can't speak or understand Divehi language. It can also be used for any purpose that doesn't involve any legalities. Important English Documents that involve any kind of legalities, We recommend using Certified English to Divehi Human translator.

Can I use this English to Divehi Translator on my mobile?

Yes! You can easily use English to Divehi translator on mobile. Languik English translation tool layout adjusts nicely on every device and thus can be used on devices ranging from simple mobile to Desktop devices.

How can I translate words in English to Divehi words?

You can easily translate words from English into Divehi by writing English words in the input box and clicking the translate button. You will instantly get the Divehi meaning of the English word in the output box.

Featured Language Translations

English to Afrikaans translator English to Albanian translator English to Amharic translator English to Arabic translator English to Armenian translator English to Assamese translator English to Aymara translator English to Azerbaijani translator English to Bambara translator English to Basque translator English to Belarusian translator English to Bengali translator English to Bhojpuri translator English to Bosnian translator English to Bulgarian translator English to Catalan translator English to Cebuano translator English to Chichewa translator English to Chinese (Simplified) translator English to Chinese (Simplified) translator English to Chinese (Traditional) translator English to Corsican translator English to Croatian translator English to Czech translator English to Danish translator English to Divehi translator English to Dogri translator English to Dutch translator English to Esperanto translator English to Estonian translator English to Ewe translator English to Filipino translator English to Finnish translator English to French translator English to Frisian translator English to Galician translator English to Ganda translator English to Georgian translator English to German translator English to Greek translator English to Guarani translator English to Gujarati translator English to Haitian Creole translator English to Hausa translator English to Hawaiian translator English to Hebrew translator English to Hindi translator English to Hmong translator English to Hungarian translator English to Icelandic translator English to Igbo translator English to Iloko translator English to Indonesian translator English to Irish Gaelic translator English to Italian translator English to Japanese translator English to Javanese translator English to Kannada translator English to Kazakh translator English to Khmer translator English to Kinyarwanda translator English to Konkani translator English to Korean translator English to Krio translator English to Kurdish (Kurmanji) translator English to Kurdish (Sorani) translator English to Kyrgyz translator English to Lao translator English to Latin translator English to Latvian translator English to Lingala translator English to Lithuanian translator English to Luxembourgish translator English to Macedonian translator English to Maithili translator English to Malagasy translator English to Malay translator English to Malayalam translator English to Maltese translator English to Maori translator English to Marathi translator English to Meiteilon (Manipuri) translator English to Mizo translator English to Mongolian translator English to Myanmar (Burmese) translator English to Nepali translator English to Northern Sotho translator English to Norwegian translator English to Odia (Oriya) translator English to Oromo translator English to Pashto translator English to Persian translator English to Polish translator English to Portuguese translator English to Punjabi translator English to Quechua translator English to Romanian translator English to Russian translator English to Samoan translator English to Sanskrit translator English to Scots Gaelic translator English to Serbian translator English to Sesotho translator English to Shona translator English to Sindhi translator English to Sinhala translator English to Slovak translator English to Slovenian translator English to Somali translator English to Spanish translator English to Sundanese translator English to Swahili translator English to Swedish translator English to Tajik translator English to Tamil translator English to Tatar translator English to Telugu translator English to Thai translator English to Tigrinya translator English to Tsonga translator English to Turkish translator English to Turkmen translator English to Twi translator English to Ukrainian translator English to Urdu translator English to Uyghur translator English to Uzbek translator English to Vietnamese translator English to Welsh translator English to Xhosa translator English to Yiddish translator English to Yoruba translator English to Zulu translator